27103 sayılı kanunla sağlanan maaş ve prim desteğinden sonra işçi ortalamasına dikkat

tarafından admin
27103 sayılı kanunla sağlanan maaş ve prim desteğinden sonra işçi ortalamasına dikkat

27103 sayılı kanunla sağlanan maaş ve prim desteğinden sonra işçi ortalamasına dikkat

27/3/2018 tarihinde VERGİ KANUNLARI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN ile 4447  sayılı işsizlik sigortası  kanununun 19. Maddesine yapılan bir ekleme ile, işverenlerin bir önceki yıl işçi ortalamasına bakılarak, ilave alınan ve işkur’a kayıtlı olan her işçiye işkur kaydı olmak koşulu ile teşvik sağlanmıştı.

Makalemize konu olan kısım ise, maaş desteği ve maaş desteğinden sonraki süreç.

3 aylık prim ve maaş desteği, 21.03.2019 tarihinde  yayımlanan 2019/7 sayılı SGK Genelgesi ile yürürlüğe girmiştir.

2019 yılında yayımlanan 2019/7 sayılı genelgeye göre ücret ve prim desteğinden yararlanma Şartları

Sigortalı yönünden;

a) 01.02.2019 ila 30.04.2019 tarihleri arasında işe alınmış olması,

b) Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olması,

c) İşe giriş tarihinden önceki üç aylık sürede toplam on günden fazla 5510/4-1-(a) ve (c) bentleri kapsamında Kuruma bildirilmemiş olmaları ve isteğe bağlı sigortalılık hariç 5510/4-1 -(b), ek 6, ek 9 uncu madde birinci fıkra kapsamında sigortalı olmamaları,

İşyeri yönünden;

a) Özel sektör işvereni olması,

b) 2018 yılında Kuruma uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak en az sayıda bildirim yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması,

c) İş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenlerle feshi hariç olmak üzere, işe alındıkları tarihten itibaren dokuz aylık sürede işverence iş sözleşmesi feshedilmeksizin çalıştırılmaları,

ç) Aylık prim ve hizmet belgesinin veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal süresi içinde Kuruma verilmesi,

d) Tahakkuk eden primlerin yasal süresi içinde ödenmesi,

e) Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,

f) Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması,

şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.

Burada,  işveren yönünden şartlar sayılırken 2018 yılında en az işçi sayısına ilave olan işçinin maaş ve prim teşviği alacağı yazmaktadır.

Genel olarak, uygulamada ise 01/02/2019-30/4/2019 tarihleri arasında işe giren işçilerin 2018 yılında çalışan en az işçi sayısına ilave işçi sayısının üzerinde kaldığı sürece teşvikten yararlanacağı algısı oluşmaktadır. Oysa 3 aylık maaş ve prim desteği sürecinde maaş ve prim hesabı 2018 yılı en az işçi sayısına bakılırken, maaş ve prim desteği bittiğinde bir önceki yılın işçi ortalamasının üzerinde çalışan işçiler için sağlanmaktadır.

İşçi ortalamalarına bakılırken işçinin sayısına bakılmakta ve gün hesabına bakılmamaktadır.

Yani burayı biraz daha açarsak, örneğin; 01 Şubat 2019 – 30 Nisan 2019 döneminde 2 işçi almış olalım ve bu işçileri aldığımızda 2018 yılında en az çalışan işçi sayısı 7 olduğunu kabul edelim. Bu durumda işe yeni başlayan kişileri hesaba kattığımızda 8. ve 9. işçi sayısına ulaşabilirsek maaş ve prim desteği alabiliyorduk.  

2018  işçi ortalamamız ise 11 olsun. İşçi maaş ve prim desteğini aldığı sürece 7 işçi üzerinden hesap yapılır, maaş desteği bittiğinde 11 işçi ortalaması üzerinden hesaplama yapılır ve 11 işçi sayısına ulaştıktan sonraki her 27103 – 17103 sayılı kanunla hak tanınmış işçi için destek sağlanır.

İşçi ortalamamız 8’ düştüğünü kabul edelim ve kısmi süreli çalışan, puandaj ile çalışan işçilerin de firmamızda işe giriş çıkış yaptığını kabul edelim. Bu kısa süreli çalışan işçiler de işçi sayısı hesabına katılmakta ve bir önceki yıl ortalaması sağlandıktan sonra, 27103-17103 sayılı kanun maddeleri kapsamında teşvik hakkı olan işçiler, prim ve gelir vergisi, damga vergisi teşviği almaya devam edebilirler. 

Özet olarak, sadece maaş ve prim desteği sağlanan aylar için 2018 yılı en az işçi sayısına ilave kişiler faydalanır. Maaş desteği bittiğinde prim desteği alabilmek için 7103 sayılı kanunda belirlenen şartlara göre hesap yapmamız gerekir.

 SMMM / Kamil ÖZYANIZ

SMMM Staja Giriş Sınavı Hazırlık Kitabı Yazarı

www.kamilozyaniz.com

www.sinavkolik.com

Şu yazılar ilginizi çekebilir